การสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประกาศนียบัตรในวิชาชิพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้

สำหรับผู้สมัครใน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการฝึกอบรม 2565

 
   
    สมัครในระบบรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ออนไลน์ ปีการฝึกอบรม 2565
    งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
               1.  เข้าไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครในเว็บไซต์  :  http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
               2.  หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้อง upload ในระบบ
                   2.1  รูปถ่ายประกอบการสมัคร
                   2.2  สำเนาปริญญาบัตร
                   2.3  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
                   2.4  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา(Transcript)
                   2.5  สำเนาบัตรประชาชน
                   2.6  สำเนาทะเบียนบ้าน
                   2.7  บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร
                   2.8  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก
                   2.9  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
                   2.10 ใบรับรองจากจักษุแพทย์ว่าไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ 3 มิติ (Stereopsis) และไม่มีการมองเห็นภาพซ้อน (diplopia)
                   2.11  หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
              3. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งฉบับจริงมาที่ภาควิชาโสตฯ (ไม่ต้อง upload ในระบบ)
                   3.1   หนังสือแนะนำตัว (recommendation letter) จำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ (ส่งไปรษณีย์มาที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา)
           
             4. จำนวนที่รับในปีการฝึกอบรม 2565             2       คน
             5.  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันจนถึง 31 มกราคม 2565
             6. กำหนดการสัมภาษณ์  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง