การสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโสตประสาทวิทยาปีการศึกษา 2566

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาโสตประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2566

 สามารถสมัครในระบบรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ออนไลน์ ปีการศึกษา 2566

    งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1.  เข้าไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครในเว็บไซต์  :  http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

2.  หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้อง upload ในระบบ

              2.1  รูปถ่ายประกอบการสมัคร

              2.2  สำเนาปริญญาบัตร

              2.3  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

              2.4  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา(Transcript)

              2.5  สำเนาบัตรประชาชน

              2.6  สำเนาทะเบียนบ้าน

              2.7  บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร

              2.8  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก

              2.9  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

              2.10 ใบรับรองจากจักษุแพทย์ว่าไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ 3 มิติ (Stereopsis)และไม่มีภาวะมองเห็นภาพซ้อน (diplopia)

              2.11 หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)

3.หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งฉบับจริงมาที่ภาควิชาโสตฯ (ไม่ต้อง upload ในระบบ)

              3.1   หนังสือแนะนำตัว (recommendation letter) จำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ (ส่งไปรษณีย์มาที่ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา)

                   

4. จำนวนที่รับในปีการฝึกอบรม 2566          2         คน      

5. กำหนดการสอบสัมภาษณ์        จะแจ้งให้ทราบภายหลัง