You are here

การสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโสตประสาทวิทยา

สำหรับผู้สมัครใน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาโสตประสาทวิทยา ปีการฝึกอบรม 2565
 
 
   
    สมัครในระบบรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ออนไลน์ ปีการฝึกอบรม 2565
 
    งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
1.  เข้าไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครในเว็บไซต์  :  http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
 
2.  หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้อง upload ในระบบ
 
              2.1  รูปถ่ายประกอบการสมัคร
              2.2  สำเนาปริญญาบัตร
              2.3  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
              2.4  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา(Transcript)
              2.5  สำเนาบัตรประชาชน
              2.6  สำเนาทะเบียนบ้าน
              2.7  บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร
              2.8  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก
              2.9  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
              2.10 ใบรับรองจากจักษุแพทย์ว่าไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ 3 มิติ (Stereopsis)และไม่มีภาวะมองเห็นภาพซ้อน (diplopia)
              2.11 หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3.หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งฉบับจริงมาที่ภาควิชาโสตฯ (ไม่ต้อง upload ในระบบ)
              3.1   หนังสือแนะนำตัว (recommendation letter) จำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ (ส่งไปรษณีย์มาที่ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา)
                   
4. จำนวนที่รับในปีการฝึกอบรม 2565          2         คน      
5. กำหนดการสอบสัมภาษณ์        จะแจ้งให้ทราบภายหลัง   

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250