You are here

การสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

 

สำหรับผู้สมัครใน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ปีการฝึกอบรม 2566

ต้องสมัครใน 2 ส่วน คือ

 
 
1. สมัครในระบบของแพทยสภา (การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2566)
 
           - เข้าไปสมัครในเว็บไซต์ : https://www.rcot.org/2021/ForDoctor/Training  
 
2. สมัครในระบบรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ออนไลน์ ปีการฝึกอบรม 2566
 
    งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
           2.1  เข้าไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครในเว็บไซต์  :  http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in   (ระบบเปิดวันที่ 1-31ตุลาคม2565)
 
           2.2  หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้อง upload ในระบบ
 
                        2.2.1  รูปถ่ายประกอบการสมัคร
 
                   2.2.2  สำเนาปริญญาบัตร
 
                   2.2.3  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 
                   2.2.4  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา(Transcript)
 
                   2.2.5  สำเนาบัตรประชาชน
 
                   2.2.6  สำเนาทะเบียนบ้าน
 
                   2.2.7  บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร
 
                   2.2.8  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก
 
                   2.2.9  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้ได้ มีดังนี้
 
           
                                                                                               ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2ปี และมีผลก่อนวันสัมภาษณ์
 
                   2.2.10 ใบรับรองจากจักษุแพทย์ว่าไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ 3 มิติ (Stereopsis) และ ไม่มีการมองเห็นภาพซ้อน (diplopia) 
 
              2.2.11  หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี ) 
 
           2.3 หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งฉบับจริงมาที่ภาควิชาโสตฯ (ไม่ต้อง upload ในระบบ)
 
                   2.3.1    หนังสือแนะนำตัว (recommendation letter) จำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ  
                          2.3.2    สำเนาใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ของแพทยสภา
 
 3. จำนวนที่รับในปีการฝึกอบรม 2566     2    คน      
 
 4. กำหนดการสอบสัมภาษณ์    วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
                  
 
  
 

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250