Wound Management A to Z (20/10/66)

Wound Management A to Z: อ.พญ.ณัฐสิริกิตติดิระพงษ์
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ Interesting Topic หัวข้อ Wound Management A to Z โดย อ.พญ.ณัฐสิริกิตติดิระพงษ์, พว.ประไพ อริยประยูร, พว.สุจินดา ลดาสุนทร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร หรือผ่านระบบ Online ที่
Zoom Meeting  number: 939 3672 8484; Passcode: 1315
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/93936728484?pwd=OGRFeGhJQTR1bDFFd3BWWDBzb3NYUT09
ชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่: Wound management A to Z: ผศ.พญ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์