อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 41 (11-12/07/67)

อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 41
 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 - วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30-15:30 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี