ปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19th Ramathibodi Surgical Forum

 

ปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 2019th Forum Welcome19th Surgical Forum Schedule
19th Surgical Forum Pre-congress19th Surgical Forum Special sessionAlumni rama surgery 2023
PremBuri20Brochure1PremBuri20Brochure2
 
   ปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 20 หัวข้อ “การแก้ไขความขัดแย้ง…Resolving Conflicts” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ และ 19th Ramathibodi Surgical Forum หัวข้อ “Oncology and Transplantation” และขอเชิญร่วมงาน Alumni Rama Surgery 2023 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ลงทะเบียนได้ที่: ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20 และ 19TH RAMATHIBODI SURGICAL FORUM