ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 19 และ 18th Ramathibodi Surgical Forum

18th Ramathibodi Surgical Forum Schedule19th Prem Buri Welcome Massage
สูจิบัตรปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 19
PremBuri19Brochure1PremBuri19Brochure2
 
   ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 19 “Being a good surgeon”: องค์ปาฐก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภกร โรจนนินนทร์ และ 18th Ramathibodi Surgical Forum :“The Surgical resilience : Flexibility and Adaptability”  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์