ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ ๑๖

 
     

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ ๑๖
ทิศทางอุดมศีกษาในประเทศไทย หลังจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินธร

และ

15 th Ramathibodi Surgical Forum

Topic : Rethinking in Surgical Infection

ลงทะบียนได้ที่ : http://www.acmrrama.com   Brochures Download