นักศึกษาเทคนิคการแพทย์มหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในภาควิชาพยาธิวิทยา