You are here

การการส่งเสริม สนับสนุน ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน "เจาะลึก" เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห์

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้จัดการบรรยายในโครงการการส่งเสริม สนับสนุน ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการขอตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้า

ในหัวข้อ เรื่อง "เจาะลึก" เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห์ โดยได้เชิญ คุณพิชามญชุ์ กาหลง
นักวิชาการพัสดุ(ผู้เชี่ยวชาญ) บุคลากรสังกัดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในหัวข้อ

 
 
 
 
 
 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th