การการส่งเสริม สนับสนุน ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน "เจาะลึก" เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห์

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้จัดการบรรยายในโครงการการส่งเสริม สนับสนุน ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการขอตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้า

ในหัวข้อ เรื่อง "เจาะลึก" เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห์ โดยได้เชิญ คุณพิชามญชุ์ กาหลง
นักวิชาการพัสดุ(ผู้เชี่ยวชาญ) บุคลากรสังกัดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในหัวข้อ