การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 250

ในวันที่   27   พฤศจิกายน   2557   ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ    คณะแพทยศาสตร...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 249

ในวันที่   27   พฤศจิกายน    2557    ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพท...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 248

ในวันที่   27   พฤศจิกายน   2557   ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพย...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 247

 

ในวันที่   25  พฤศจิกายน   2557  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพ...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 246

ในวันที่   11   พฤศจิกายน   2557  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยา...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 245

ในวันที่   12   พฤศจิกายน   2557  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยา...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 244

ในวันที่   30   กันยายน   2557  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 243

ในวันที่   17   กันยายน   2557  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 242

ในวันที่   12   พฤศจิกายน   2557  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยา...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 241

ในวันที่   29   สิงหาคม   2557  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 239

ในวันที่ 24  กรกฎาคม  2557  ณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

Pages