บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองแต้ร...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดศาลาดิน (...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 18 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 25 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านดอนประทา...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 36 รายการ ให้กับ วิทยาลัยการอาชีวศึกษ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 32 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดสะอาดราษฎ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับ โรงเรียนวังสำโรงวังห...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดเขาพระยาส...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดบ้านทึง...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 29 รายการ ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้...