บริจาคพัสดุ จำนวน 91 รายการ
ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองนา จ.สุพรรณบุรี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 15 รายการ
ให้กับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ส่วนหน้า จ.สงขลา

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 75 รายการ
ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

 

"รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี"

วันที่  22  เมษ...

 

"โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี"

วันที่  21  เมษายน  2559

 

"โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ"

วันที่  21  มี...

 

"โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางนอน จ.สุพรรณบุรี"

วันที่  26  ก...

Pages