ขอเชิญบุคลากร และหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม "โครงการรักษ์สุขภาพ
4 F : FIT FIRM FOOD AND FUN...

 

พิธีปิดศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ...

 

จัดกิจกรรมเสริมพลังกาย ใจ ในชุมชน ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เยี่ยมติดตามสมาชิกในชุมชนที่เคยเป็นผู้ป่วย...

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึก กิจกรรมตตอบแบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา 

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันหัวใจโลก ประจำปี 2564 พร้อมรับของรางวัลมากมาย

 

ลงพื้นที่ชุมชนเพชรบุรีซอย 7 และชุมชนแดงบุหงา มอบถุงห่วงใยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คนในชุมชนให้ผ่านพ...

 

ประชุุมหารือวางแนวทางดำเนินงานโรงเรียนปลอดภัยต้านภัยโควิด-19

 

ลงพื้นที่ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 (Community Isolation) ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้า...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล น...

 

การฝึกอบรม "เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับโควิด-19" เพื่อเพื่อสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับโควิด-19 แก่ผู...

 

การประชุมระดมสมอง "Heart Hand Head เสริมพลังบวกต้านภัยโควิด-19" ในโครงการศึกษาผลกระทบและกลไก...