ข่าวสารน่ารู้/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
NEWS  

You are here

 

งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม วันโรคอ้วนโลก ประจำปี 2565 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565

 

การประชุมออนไลน์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับตัวของชุมชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโค...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เ...

 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน...

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการต้นแบบในการวิเคราะห์โรคในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปผ่าน “...

 

กิจกรรม ชุมชนราชเทวีร่วมใจ ทำความดี สานความยั่งยืนเพื่อพ่อ ณ โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

 

มอบใบประกาศนียบัตรและเสื้อสำหรับจิตอาสาชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด – 19 จำนวน 19 คน 4 ชุมชนได้แก่ ชุ...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ม...

 

จัดอบรมให้ความรู้ Health Leader ในกิจกรรม รักษ์สุขภาพ 4Fs : Fit firm Food and Fun ภายใต้โครงการ Happy...

 

การประชุมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร Happy Healthy Ramathibodi และพิธ...

 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ...

 

ขอเชิญบุคลากร และหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม "โครงการรักษ์สุขภาพ
4 F : FIT FIRM FOOD AND FUN...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543