เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมเสริ...

 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ องค์การเภสัชกร...

 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ และฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จ...

 

โครงการเกษตรอินทรีย์สร้างวิถีสุขภาพ จัดกิจกรรม "เพราะรัก จึงชวนน้องกินผัก" โดยให้การสนับสนุน...

 

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมวันดินโลก ณ หน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพวะ

 

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม *ออกแบบท่าออกกำลั...

 

เมื่อวันที่ 11 และ 14  พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...

 

เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโด...

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565  รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ให้...

 

เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  2565 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...