ให้การต้อนรับคณะผู้เกษียณอายุงานจากชมรมรามาธิบดีอาวุโส