You are here

จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ให้กับบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543