จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ให้กับบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท