ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีได้รับเกียรติจากประธานสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท และคณะ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

"

ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีได้รับเกียรติจากประธานสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท และคณะ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

"

     

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีได้รับเกียรติจากประธานสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท และคณะ ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ กิจกรรมได้แก่ นั่งรถรางเยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข แนะนำการทำนาข้าวทนกรด การแปรรูปกล้วยตาก สบู่ฟักข้าว การทำปุ๋ย การเลี้ยงไก่ แปลงพืชสมุนไพรและแปลงเกษตรปราณีต