งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคคลากรและน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

"

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคคลากรและน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

"

     

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคคลากรและน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้แก่ การดูแลสุขภาพหลังจากการป่วยโควิด และประเมินพัฒนาการเด็ก