You are here

 
TRC e-learning วิชาการควบคุมยาสูบ Advance certificate of Tabacco Control in Thailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณรติกร โทร. 08-5802-8823

 
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 4 BMS4

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 19 ต.ค. 61

 
MU-IR AMBASSADORS 2018

Apply now - 23 October 2018

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่องการรับสมัครสอบ Long Case

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 
กำหนดการขอผ่อนผัน "เกณฑ์ทหาร" ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ งานกิจการนักศึกษา

 
ร่วมชมภาพยนต์ 5 centimeters per second

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
ECM1 Elderly Care Management

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2201-1274, 0-2201-1547,0-2201-07...

 
Ramathibodi Postgrad Open House 2018

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๘ และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคาร ๑

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
เปิดรับสมัครหลักสูตร ประจำปี 2562

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 47 ปี และได้ออกแบบต่อยอดหลักสูตรกา...

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

Pages