You are here

 
พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น 48 สู่ชั้นคลินิก

อ. 26 พ.ค. 58 ณ หอประชุมอารีฯ 8.00 น. ปฐมนิเทศ 13.00 น. พิธีมอบเสื้อกาวน์ (11.30 น. ร่วมรับประทานอาหารที่ชั้น 1 หอพักนักศึกษาแพทย์)

 

ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

 
คณบดีพบนักศึกษาพยาบาล

ในวันที่ 20 เมษายน 2558  ณ  ห้องเรียน 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

 
คณบดีพบนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2557

วันจันทร์ที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 8:00 - 9:00 น. ห้องเรียน 708 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
เปิดตัวระบบอีเลิร์นนิงสำหรับนักศึกษาแพทย์เว็บใหม่

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://emedlearning.ra.mahidol.ac.th   

 
คณบดีพบนักศึกษาหลักสูตร วทบ.

ในวันที่ 11  มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๖ (รามาธิบดีรุ่นที่๔๕)

วันพุธที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา  ๑๔.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  ชั้น  ๒

 
งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๖ (รามาธิบดีรุ่นที่๔๕)

วันพุธที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  ชั้น ๒  

Pages