เตรียมพบกับการอบรมโครงการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อภาครัฐ