ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิก สัญชัย บัลลังก์โพธิ์

ขอแสดงความยินดีแก่ 
 
 
ศ.คลินิก สัญชัย บัลลังก์โพธิ์
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 ประเภทบริการ