พยาบาลรามาฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2550

 

     ประธานสภาข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้จัดพิธีมอบ ประกาศนียบัตร และเข็ม ปขมท. ให้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2550 โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน
     1. ด้านการบริหาร
     2. ด้านวิชาชีพดีเด่น
     3. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
     4. ด้านบริการดีเด่น 
     นางเพียรจิตต์  ภูมิสิริกุล หัวหน้าหน่วยห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9 งานการพยาบาลผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับรางวัลด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ถุงรองรับถุงน้ำดีสำหรับการผ่าตัดถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้อง”  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น