นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2537

 

 
     ศาสตราจารย์เกียรติคุณอารี  วัลยะเสวี  อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2537  ซึ่งเป็นผู้ทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างสรรค์งานวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวมและทรงคุณธรรม มีผลงานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน บุกเบิกงานวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านโรคนิ่ว อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการแพทย์และสาธารณสุข