You are here

แบบฟอร์มที่ต้องใช้เสนอโครงการฉบับ Expedited review

แบบฟอร์มที่ต้องใช้เสนอโครงการ Expedited 
 • ศึกษาวิจัยจากข้อมูลย้อนหลัง retrospective study / การวิจัยสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ที่สะสมไว้แล้วหรือเหลือจากงานประจำ (Left over specimen)
  1. จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ 1)    download
   • สังกัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, สังกัดฝ่ายการพยาบาล ต้องผ่านต้นสังกัดรับทราบ
   • บุคคลภายนอกคณะฯ ผ่านต้นสังกัด
  2. แบบเสนอโครงการวิจัยที่มีเนื้อหา สาระที่ทำให้เข้าใจโครงการโดยสังเขป ( research protocol/ research proposal )      download
  3. แบบฟอร์มการส่งโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ6)     download
  4. เอกสารรับรองการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ของผู้ร่วมโครงการวิจัย และที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน เช่น CITI Program, GCP, หลักจริิยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย เป็นต้น และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร certificate ทุกหน้า💡
  5. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จดหมายอนุญาตให้ใช้เครื่องมือการวิจัย, case record form เป็นต้น
  6. กรณีมีการส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย  แนบข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (data sharing agreement (DSA))       download
           DSA: การส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย การศึกษาหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรณีผู้วิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ ต้องมีเอกสารการเป็นที่ปรึกษา/ผู้ร่วมโครงการ      download
   • แนบใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการ  กรณีเป็นนักศึกษาในคณะฯ
   • แนบใบรับรองการเป็นผู้ร่วมโครงการที่อยู่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ
  8. กรณีภาคเอกชนสนับสนุน แนบฟอร์มสรุปโครงการที่เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน     download
  9. **ขอให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งเป็นภาษาอังกฤษ**  ตัวอย่าง
  10. หัวหน้าโครงการวิจัย, อ.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องแนบ Curriculum Vitae (CV) ตามประกาศคณะฯ
   แบบฟอร์มCV 
   และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร CV 🔔
 • แบบสอบถาม/ แบบสัมภาษณ์
  1. จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ 1)    download
  2. แบบเสนอโครงการวิจัยที่มีเนื้อหา สาระที่ทำให้เข้าใจโครงการโดยสังเขป ( research protocol/ research proposal )     download
  3. แบบฟอร์มการส่งโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ6)      download
  4. เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม
   • เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม 4ง เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยทั่วไป      download
   • --> กรณีเก็บข้อมูล/เลือด/ตัวอย่างทางชีวภาพไว้ใช้ในอนาคตขอให้เพิ่มเติมเอกสาร 4ข หรือ 4ค
   • เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม 4ข เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมแบบเปิดกว้าง เพื่อเก็บรักษาข้อมูลและตัวอย่างชีวภาพไว้สำหรับการวิจัยในอนาคต       download
   • เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม 4ค เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม    download   
  5. ***กรณีผู้ร่วมโครงการวิจัยเป็นเด็ก แนบเอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับเด็ก( Assent Form)
   • อายุ ต่ำกว่า 7 ปี     
                   เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม  (แยกตามประเภทของโครงการวิจัย) สำหรับผู้ปกครอง  (ข้อ 4.)​        

   • อายุ 7 - 12 ปี แต่ยังไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์  

               เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย (สำหรับเด็ก)  อายุ 7 - 12 ปี แต่ยังไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์   download

               เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม  (แยกตามประเภทของโครงการวิจัย) สำหรับผู้ปกครอง (ข้อ 4.)​      

   • อายุ 13 - 17 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์   

               เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย (สำหรับเด็ก)  อายุ 13 - 17 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์    download

               เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม  (แยกตามประเภทของโครงการวิจัย) สำหรับผู้ปกครอง (ข้อ 4.)​ 

  6. เอกสารรับรองการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ของผู้ร่วมโครงการวิจัย และที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน เช่น CITI Program, GCP, หลักจริิยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย เป็นต้น และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร certificate ทุกหน้า
  7. แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ใช้เก็บข้อมูล
   • กรณีแบบสอบถาม/สัมภาษณ์มีลิขสิทธิ์ ขอให้แนบใบอนุญาตให้ใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ จากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น
   • กรณีแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้จริง เพื่อความแน่ใจว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ
   • เก็บข้อมูลแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ขอให้แนบลิงค์ และแคปหน้าจอแสดงแต่ละขั้นตอนของแบบสอบถาม
   • กรณีเป็นนักศึกษา หากแบบสอบถามอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ ขอให้แนบบันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัยที่ยังอยู่ในขั้นตอนตอบรับให้ใช้เครื่องมือ download
  8. Case record Form
  9. กรณีมีการส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย  แนบข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (data sharing agreement (DSA))       download
           DSA: การส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย การศึกษาหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
  10. กรณีผู้วิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ ต้องมีเอกสารการเป็นที่ปรึกษา/ผู้ร่วมโครงการ      download
   • แนบใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการ  กรณีเป็นนักศึกษาในคณะฯ
   • แนบใบรับรองการเป็นผู้ร่วมโครงการที่อยู่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ
  11. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ <<--สิ่งที่ควรมี และไม่ควรมีในโปสเตอร์ (คลิก)
  12. กรณีภาคเอกชนสนับสนุน แนบฟอร์มสรุปโครงการที่เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน     download
  13. **ขอให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งเป็นภาษาอังกฤษ**  ตัวอย่าง
  14. หัวหน้าโครงการวิจัย, อ.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องแนบ Curriculum Vitae (CV) ตามประกาศคณะฯ
   แบบฟอร์มCV 
   และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร CV 🔔

 

 • เก็บข้อมูลจากศพ
  1. จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ 1)    download
  2. แบบเสนอโครงการวิจัยที่มีเนื้อหา สาระที่ทำให้เข้าใจโครงการโดยสังเขป ( research protocol/ research proposal )     download
  3. แบบฟอร์มการส่งโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ6)     download
  4. เอกสารรับรองการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ของผู้ร่วมโครงการวิจัย และที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน เช่น CITI Program, GCP, หลักจริยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย เป็นต้น และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร certificate ทุกหน้า
  5. ใบขออนุญาตนำศพมาใช้ในโครงการ จากสถาบันที่เป็นเจ้าของศพนั้น / หรือจากญาติเจ้าของศพนั้น
  6. กรณีมีการส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย  แนบข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (data sharing agreement (DSA))       download
           DSA: การส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย การศึกษาหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
  7. กรณีผู้วิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ ต้องมีเอกสารการเป็นที่ปรึกษา/ผู้ร่วมโครงการ      download
   • แนบใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการ  กรณีเป็นนักศึกษาในคณะฯ
   • แนบใบรับรองการเป็นผู้ร่วมโครงการที่อยู่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ
  8. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  9. กรณีภาคเอกชนสนับสนุน แบบฟอร์มสรุปโครงการที่เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน     download
  10. **ขอให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งเป็นภาษาอังกฤษ**  ตัวอย่าง
  11. หัวหน้าโครงการวิจัย, อ.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องแนบ Curriculum Vitae (CV) ตามประกาศคณะฯ
   แบบฟอร์มCV 
   และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร CV 🔔

 

 • นำข้อมูลจากโครงการที่อนุมัติจริยธรรมการวิจัยแล้ว มาวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม/ มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ขอใหม่
  1. จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ 1)    download
  2. แบบเสนอโครงการวิจัยที่มีเนื้อหา สาระที่ทำให้เข้าใจโครงการโดยสังเขป ( research protocol/ research proposal )     download
  3. แบบฟอร์มการส่งโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เอกสารประกอบ6)      download
  4. เอกสารรับรองการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ของผู้ร่วมโครงการวิจัย และที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน เช่น CITI Program, GCP, หลักจริิยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย เป็นต้น และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร certificate ทุกหน้า
  5. ใบรับรองโครงการวิจัยเดิมที่ถูกอนุมัติแล้ว ที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ใหม่
  6. หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลในโครงการวิจัย (กรณีนำข้อมูลจากโครงการอื่นมาใช้ ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการนั้น)
  7. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จดหมายอนุญาตให้ใช้เครื่องมือการวิจัย, case record form เป็นต้น
  8. กรณีมีการส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย  แนบข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (data sharing agreement (DSA))       download
           DSA: การส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย การศึกษาหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
  9. กรณีผู้วิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ ต้องมีเอกสารการเป็นที่ปรึกษา/ผู้ร่วมโครงการ      download
   • แนบใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการ  กรณีเป็นนักศึกษาในคณะฯ
   • แนบใบรับรองการเป็นผู้ร่วมโครงการที่อยู่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ
  10. กรณีภาคเอกชนสนับสนุน แนบฟอร์มสรุปโครงการที่เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน     download
  11. **ขอให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งเป็นภาษาอังกฤษ**  ตัวอย่าง
  12. หัวหน้าโครงการวิจัย, อ.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องแนบ Curriculum Vitae (CV) ตามประกาศคณะฯ
   แบบฟอร์มCV  
   และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร CV 🔔