แบบฟอร์มที่ต้องใช้เสนอโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ (minimal risk)

แบบฟอร์มที่ต้องใช้เสนอโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ 
 • ศึกษาวิจัยจากข้อมูลย้อนหลัง retrospective study / การวิจัยสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ที่สะสมไว้แล้วหรือเหลือจากงานประจำ (Leftover specimen)
  1. จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (REC-MURA.03)    download
   • สังกัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, สังกัดฝ่ายการพยาบาล ต้องผ่านต้นสังกัดรับทราบ
   • บุคคลภายนอกคณะฯ ผ่านต้นสังกัด
  2. แบบเสนอโครงการวิจัย (research protocol/ research proposal) เลือกตามประเภทโครงการวิจัย เพียง 1 Template   ตรวจสอบประเภทโครงการวิจัยก่อนเลือกใช้ Template ได้ที่ คลิก
   1. Al Protocol Template  (REC-MURA.06)  download
   2. Non-Experimental Study Protocol Template (REC-MURA.07)   download
   3. R2R Study Protocol Template (REC-MURA.08)   download
  3. เอกสารรับรองการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ของผู้ร่วมโครงการวิจัย และที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน เช่น CITI Program, GCP, หลักจริิยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย เป็นต้น และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร certificate ทุกหน้า💡โดยเหลือระยะเวลาในเอกสารรับรองการอบรมก่อนส่งโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  4. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จดหมายอนุญาตให้ใช้เครื่องมือการวิจัย, case record form เป็นต้น
  5. กรณีมีการส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย  แนบข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (data sharing agreement (DSA))  (REC-MURA.18)     download
           DSA: การส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย การศึกษาหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
  6. แบบฟอร์มสัญญาข้อตกลง (Material Transfer Agreement (MTA)) (REC-MURA.19)   download
  7. โครงการวิจัยที่ใช้ตัวอย่างชีววัตถุ ที่เก็บไว้เพื่อการวิจัย (sample storage for research) แนบเอกสารขึ้นทะเบียนคลังชีววัตถุจากคณะกรรมการที่คณบดีฯ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบขอระบบการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) 
  8. กรณีหัวหน้าโครงการเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ ต้องมีผู้ร่วมวิจัยในโรงพยาบาลรามาธิบดี และมีเอกสารการเป็นที่ปรึกษา/ผู้ร่วมโครงการ   (REC-MURA.16)    download
  9. กรณีภาคเอกชนสนับสนุน แนบฟอร์มสรุปโครงการที่เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  (REC-MURA.22)   download
  10. **ขอให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารที่ดาวน์โหลดมีชื่อไฟล์อยู่แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ**
  11. หัวหน้าโครงการวิจัย, อ.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องแนบ Curriculum Vitae (CV) (REC-MURA.17) ตามประกาศคณะฯ
   แบบฟอร์มCV 
   และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร CV 🔔  
  12. แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมงานวิจัย (สำหรับบุคคลภายนอกคณะฯ และภาคเอกชน) (REC-MURA.21)  download
 • แบบสอบถาม/ แบบสัมภาษณ์
  1. จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (REC-MURA.03)   download
  2. แบบเสนอโครงการวิจัย ( research protocol/ research proposal )      เลือกตามประเภทโครงการวิจัย เพียง 1 Template    ตรวจสอบประเภทโครงการวิจัยก่อนเลือกใช้ Template ได้ที่ คลิก
   1. Al Protocol Template (REC-MURA.06)    download
   2. Non-Experimental Study Protocol Template (REC-MURA.07)   download
   3. R2R Study Protocol Template  (REC-MURA.08)  download
  3. เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม
   • เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยทางคลินิก  (REC-MURA.09)    download
   • เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยทั่วไป  (REC-MURA.12)    download
   • เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมแบบเปิดกว้าง เพื่อเก็บรักษาข้อมูลและตัวอย่างชีวภาพไว้สำหรับการวิจัยในอนาคต (REC-MURA.10)     download
   • เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม (REC-MURA.11)    download
   • กรณีผู้ร่วมโครงการวิจัยเป็นเด็ก แนบเอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับเด็ก( Assent Form)
    • อายุ ต่ำกว่า 7 ปี     
                    เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม  (แยกตามประเภทของโครงการวิจัย) สำหรับผู้ปกครอง  (ข้อ 3.)​        

    • อายุ 7 - 12 ปี แต่ยังไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์  

                เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย (สำหรับเด็ก)  อายุ 7 - 12 ปี แต่ยังไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์   download

                เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม  (แยกตามประเภทของโครงการวิจัย) สำหรับผู้ปกครอง (ข้อ 3.)​      

    • อายุ 13 - 17 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์   

                เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย (สำหรับเด็ก)  อายุ 13 - 17 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์    download

                เอกสารข้อมูลและขอความยินยอม  (แยกตามประเภทของโครงการวิจัย) สำหรับผู้ปกครอง (ข้อ 3.)​ 

  4. เอกสารรับรองการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ของผู้ร่วมโครงการวิจัย และที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน เช่น CITI Program, GCP, หลักจริยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย เป็นต้น และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร certificate ทุกหน้า     โดยเหลือระยะเวลาในเอกสารรับรองการอบรมก่อนส่งโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  5. แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ใช้เก็บข้อมูล
   • กรณีแบบสอบถาม/สัมภาษณ์มีลิขสิทธิ์ ขอให้แนบใบอนุญาตให้ใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ จากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น
   • กรณีแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้จริง เพื่อความแน่ใจว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ
   • เก็บข้อมูลแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ขอให้แนบลิงค์ และแคปหน้าจอแสดงแต่ละขั้นตอนของแบบสอบถาม
   • กรณีเป็นนักศึกษา หากแบบสอบถามอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ ขอให้แนบบันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัยที่ยังอยู่ในขั้นตอนตอบรับให้ใช้เครื่องมือ download
  6. Case record Form
  7. กรณีมีการส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย  แนบข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (data sharing agreement (DSA))  (REC-MURA.18)     download
           DSA: การส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย การศึกษาหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
  8. แบบฟอร์มสัญญาข้อตกลง (Material Transfer Agreement (MTA))  (REC-MURA.19)  download
  9. กรณีหัวหน้าโครงการเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ ต้องมีผู้ร่วมวิจัยในโรงพยาบาลรามาธิบดี และมีเอกสารการเป็นที่ปรึกษา/ผู้ร่วมโครงการ  (REC-MURA.16)    download
  10. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ <<--สิ่งที่ควรมี และไม่ควรมีในโปสเตอร์ (คลิก)
  11. กรณีภาคเอกชนสนับสนุน แนบฟอร์มสรุปโครงการที่เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (REC-MURA.22)    download
  12. หัวหน้าโครงการวิจัย, อ.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องแนบ Curriculum Vitae (CV) (REC-MURA.17) ตามประกาศคณะฯ
   แบบฟอร์มCV 
   และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร CV 🔔  
  13. แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมงานวิจัย (สำหรับบุคคลภายนอกคณะฯ และภาคเอกชน) (REC-MURA.21)  download
  14. **ขอให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารที่ดาวน์โหลดมีชื่อไฟล์อยู่แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ**

 

 • เก็บข้อมูลจากศพ
  1. จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (REC-MURA.03)     download
  2. แบบเสนอโครงการวิจัย ( research protocol/ research proposal )    เลือกตามประเภทโครงการวิจัย เพียง 1 Template    ตรวจสอบประเภทโครงการวิจัยก่อนเลือกใช้ Template ได้ที่ คลิก 
   1. Non-Experimental Study Protocol Template (REC-MURA.07)   download
  3. เอกสารรับรองการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ของผู้ร่วมโครงการวิจัย และที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน เช่น CITI Program, GCP, หลักจริยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย เป็นต้น และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร certificate ทุกหน้า    โดยเหลือระยะเวลาในเอกสารรับรองการอบรมก่อนส่งโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  4. ใบขออนุญาตนำศพมาใช้ในโครงการ จากสถาบันที่เป็นเจ้าของศพนั้น / หรือจากญาติเจ้าของศพนั้น
  5. กรณีมีการส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย  แนบข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (data sharing agreement (DSA))  (REC-MURA.18)     download
           DSA: การส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย การศึกษาหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
  6. แบบฟอร์มสัญญาข้อตกลง (Material Transfer Agreement (MTA))  (REC-MURA.19)  download
  7. กรณีผู้วิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ ต้องมีเอกสารการเป็นที่ปรึกษา/ผู้ร่วมโครงการ  (REC-MURA.16)    download
  8. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  9. กรณีภาคเอกชนสนับสนุน แบบฟอร์มสรุปโครงการที่เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (REC-MURA.22)    download
  10. หัวหน้าโครงการวิจัย, อ.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องแนบ Curriculum Vitae (CV) (REC-MURA.17) ตามประกาศคณะฯ
   แบบฟอร์มCV 
   และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร CV 🔔
  11. แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมงานวิจัย (สำหรับบุคคลภายนอกคณะฯ และภาคเอกชน) (REC-MURA.21)  download
  12. **ขอให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารที่ดาวน์โหลดมีชื่อไฟล์อยู่แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ**

 

 • นำข้อมูลจากโครงการที่อนุมัติจริยธรรมการวิจัยแล้ว มาวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม/ มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ขอใหม่
  1. จดหมายบันทึกข้อความขออนุมัติทำการศึกษาทดลองในมนุษย์ ถึงประธานจริยธรรมการวิจัยในคน (REC-MURA.03)    download
  2. แบบเสนอโครงการวิจัย ( research protocol/ research proposal )    เลือกตามประเภทโครงการวิจัย เพียง 1 Template   ตรวจสอบประเภทโครงการวิจัยก่อนเลือกใช้ Template ได้ที่ คลิก
   1. Al Protocol Template (REC-MURA.06)   download
   2. Non-Experimental Study Protocol Template (REC-MURA.07)   download
   3. R2R Study Protocol Template  (REC-MURA.08)  download
  3. เอกสารรับรองการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ของผู้ร่วมโครงการวิจัย และที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน เช่น CITI Program, GCP, หลักจริิยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย เป็นต้น และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร certificate ทุกหน้า    โดยเหลือระยะเวลาในเอกสารรับรองการอบรมก่อนส่งโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  4. ใบรับรองโครงการวิจัยเดิมที่ถูกอนุมัติแล้ว ที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ใหม่
  5. หนังสืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลในโครงการวิจัย (กรณีนำข้อมูลจากโครงการอื่นมาใช้ ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการนั้น)
  6. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จดหมายอนุญาตให้ใช้เครื่องมือการวิจัย, case record form เป็นต้น
  7. กรณีมีการส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย  แนบข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (data sharing agreement (DSA))  (REC-MURA.18)     download
           DSA: การส่งหรือแบ่งปันข้อมูลการวิจัย การศึกษาหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
  8. แบบฟอร์มสัญญาข้อตกลง (Material Transfer Agreement (MTA)) (REC-MURA.19)   download
  9. กรณีหัวหน้าโครงการเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ ต้องมีผู้วิจัยในโรงพยาบาลรามาธิบดี และมีเอกสารการเป็นที่ปรึกษา/ผู้ร่วมโครงการ  (REC-MURA.16)    download
  10. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  11. กรณีภาคเอกชนสนับสนุน แนบฟอร์มสรุปโครงการที่เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (REC-MURA.22)    download
  12. หัวหน้าโครงการวิจัย, อ.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องแนบ Curriculum Vitae (CV) (REC-MURA.17) ตามประกาศคณะฯ
   แบบฟอร์มCV  
   และขอให้ลงนามกำกับพร้อมวันที่ ในเอกสาร CV 🔔  
  13. แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมงานวิจัย (สำหรับบุคคลภายนอกคณะฯ และภาคเอกชน) (REC-MURA.21)  download
  14. **ขอให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารที่ดาวน์โหลดมีชื่อไฟล์อยู่แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ**