เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย

เอกสารที่ใช้ขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย
 1. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย  (REC-MURA.44)    download
 2. โครงการฉบับ update ชื่อโครงการวิจัยใหม่ (ระบุ version....date..... มุมขวาล่างทุกแผ่น)
 3. เอกสารรับรองโครงการวิจัย  
 4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
การส่งขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย
 1. ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    https://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/index.aspx
  - เลือกเมนู (10)ขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย
 2. กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3. เอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4. ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน
 5. กรณีแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, นักศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง
 6. การเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย ต้องเป็นโครงการที่ยังไม่รับการตีพิมพ์
 7. ผู้วิจัยต้องไม่ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีดำเนินการวิจัยหรือสาระสำคัญของการวิจัยไปจากโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน