การส่งขอจริยธรรมการวิจัยในคนที่ไม่ใช่ทุนเอกชน

การส่งขอจริยธรรมการวิจัยในคนที่ไม่ใช่ทุนเอกชน
 1.  ยื่นส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    http://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission
 2.  แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 3.  แนบ เอกสารรับรองที่ผ่านการอบรมด้านการศึกษาและทดลองวิจัยในมนุษย์ ด้านจริยธรรมในคนหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น GCP ,CITI Program เป็นต้น       
   กรณี CITI Program กำหนดให้ผู้วิจัยต้องมี 3 หัวนี้ ในการทำแบบทดสอบ
  1. Human Subjects Research เลือก Biomedical Researchers
  2. Good Clinical Practice (GCP)  เลือก Researcher Drug  กรณีทำวิจัยclinical trial 
  3. Information Privacy Security เลือก (ตามสถานะบุคคล)
 4.  แนบเอกสารรับรองผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกคน
 5.  กรณีผู้วิจัยเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี       
  • ต้องมีผู้ร่วมหรือที่ปรึกษาโครงการวิจัย อยู่ในโรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอพิจารณาโครงการ 600 บาท (เช็คสั่งจ่าย)    ตัวอย่างเช็คสั่งจ่าย 600 บาท
 6.  ก่อนยื่นส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน  ตรวจสอบจาก Checklist
 7.  ผู้วิจัยจะสามารถเริ่มทำโครงการวิจัยได้ หลังจากผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเท่านั้น 
 8. โครงการวิจัยที่มีเอกสารเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม หรือเอกสารยินยอมสำหรับเด็ก เอกสารดังกล่าวต้องมีลายน้ำรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จากหน่วยจริยธรรมฯออกให้ จึงจะนำไปใช้เก็บข้อมูลได้
 9. โครงการวิจัยที่มีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ต้องมีเลข COA.NO. MURAXXXX/XXX ที่ออกจากหน่วยจริยธรรมฯ จึงจะประชาสัมพันธ์ได้
 10. ***ในกรณีที่เป็นแบบสอบถาม จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์/เครื่องมือ โดยแนบใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรมาด้วย  
     ถ้ากรณี แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้จริง เพื่อความแน่ใจว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ 
 11. หลังจากโครงการได้สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยจะต้องรายงานแจ้งปิดโครงการนั้นด้วย