แก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย(Amendment)

เอกสารที่ใช้ขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย(Amendment)
 1. บันทึกข้อความขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย   (REC-MURA.35)    download
 2. แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (REC-MURA.34)    download
 3. โครงการฉบับ update ที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (ระบุ version....date..... มุมขวาล่างทุกแผ่น)
 4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น เอกสารชี้แจงข้อมูล, Case record form เป็นต้น
 5. เอกสารรับรองโครงการ ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ (กรุณาตรวจสอบ Date of Expiration) 
การส่งขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย(Amendment)
 1.  ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    https://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/index.aspx
   - เลือกเมนู (7)ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
 2.  กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3.  แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4.  ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน
 5.  กรณีแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, นักศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง