ขอเพิ่ม-ยกเลิก ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัย

เอกสารที่ใช้ขอเพิ่ม-ยกเลิก ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัย
 1. บันทึกข้อความขอเพิ่มผู้ร่วมวิจัย   (REC-MURA.43)    download
 2. แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (REC-MURA.34)    download
 3. เอกสารรับรองที่ผ่านการอบรมด้านจริยธรรมในคน เช่น GCP ,CITI Program เป็นต้น (กรณีเพิ่มผู้ร่วมโครงการ) พร้อมลงนาม และลงวันที่กำกับ
 4. CV ของผู้ร่วมโครงการวิจัยที่ขอเพิ่ม พร้อมลงนาม และลงวันที่กำกับ (REC-MURA.17)    download
 5. เอกสารรับรองโครงการวิจัย ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ (กรุณาตรวจสอบ Date of Expiration)   
 6. แบบเสนอโครงการที่ update ข้อมูล (ระบุ Version....Date..... มุมขวาล่างทุกแผ่น เช่น Version 2 Date 3/2/2566 )
การส่งขอขอเพิ่ม-ยกเลิก ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัย
 1.  ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    https://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/index.aspx
   - เลือกเมนู (5)ขอเพิ่ม/ยกเลิก ผู้ร่วมวิจัย
 2.  กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3.  แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4.  ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน