รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย

เอกสารที่ใช้ขอรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย(Protocol Deviation)
 1. บันทึกข้อความขอรายงานการเบี่ยงเบน  (REC-MURA.39)    download
 2. แบบฟอร์มขอรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย    (REC-MURA.40)    download
 3. เอกสารรับรองโครงการวิจัย ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ (กรุณาตรวจสอบ Date of Expiration) 
 4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
การส่งขอรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย(Protocol Deviation)
 1. ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    https://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/index.aspx
   - เลือกเมนู (8)รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
 2. กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3. แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4. ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน
 5. กรณีเป็นแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, นักศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง