รายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี(Annual Report)

เอกสารที่ใช้ขอรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี(Annual Report)
 1. จดหมายบันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินการวิจัย (REC-MURA.41) download
 2. แบบฟอร์มขอติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี(Annual Report) (REC-MURA.32)  download 
 3. เอกสารรับรองโครงการวิจัย ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ (กรุณาตรวจสอบ Date of Expiration) 
 4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
การส่งขอรายงานผลการดำเนินงาน
 1.  ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    https://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/index.aspx
   - เลือกเมนู (9)รายงานผลการดำเนินงาน
 2.   กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3.  แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4.  ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน
 5.  กรณีแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, นักศึกษา ต้องมีที่ปรึกษาเซ็นรับรอง