แบบฟอร์มการตอบข้อเสนอแนะ

เอกสารที่ใช้ตอบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
 1. บันทึกข้อความการตอบข้อเสนอแนะ   (REC-MURA.28)    download
 2. ตัวอย่างการเขียนตอบข้อเสนอแนะ   คลิก  
 3. กรณีมีข้อแก้ไขในโครงการวิจัย 
  1. บันทึกข้อความที่ตอบข้อเสนอแนะกรุณาใส่ข้อความส่วนที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมและระบุเลขหน้าให้ชัดเจน
  2. Highlight ข้อความในแบบเสนอโครงการและเอกสารต่างๆที่ได้แก้ไข
  3. แบบเสนอโครงการ, เอกสารชี้แจง, แบบสอบถาม, อื่นๆ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ระบุ Version……Date……. เช่น Version 2 Date 29/1/2562 ในทุกหน้า
  4. กรณีโครงการที่มีอาจารย์ที่ปรึกษา เอกสารโครงการที่มีการตอบข้อแก้ไขขอให้มีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งในบันทึกตอบข้อเสนอแนะและในหน้าสุดท้ายของตัวโครงการ เพื่อแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
 4. กรณีโครงการ Fullboard, Expedited ยื่นส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ -->    https://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/index.aspx
 5. กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง