ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 2565

ครั้งที่ ประชุมรอบที่1 ประชุมรอบที่2 เวลา หมายเหตุ
1 7 มกราคม 2565 19 มกราคม 2565 09.00 - 13.00 น. -
2 4 กุมภาพันธ์ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 09.00 - 13.00 น. -
3 4 มีนาคม 2565 16 มีนาคม 2565 09.00 - 13.00 น. -
4 8 เมษายน 2565 20 เมษายน 2565 09.00 - 13.00 น. -
5 6 พฤษภาคม 2565 18 พฤษภาคม 2565 09.00 - 13.00 น. -
6 10 มิถุนายน 2565 22 มิถุนายน 2565 09.00 - 13.00 น. -
7 1 กรกฎาคม 2565 20 กรกฎาคม 2565 09.00 - 13.00 น. -
8 5 สิงหาคม 2565 17 สิงหาคม 2565 09.00 - 13.00 น. -
9 2 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565 09.00 - 13.00 น. -
10 7 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 09.00 - 13.00 น. -
11 3 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 09.00 - 13.00 น. -
12 2 ธันวาคม 2565 21 ธันวาคม 2565 09.00 -13.00 น. -