ต่ออายุโครงการวิจัย

เอกสารที่ใช้ต่ออายุโครงการ
 1. บันทึกข้อความขอต่ออายุการรับรองโครงการ  (REC-MURA.33)    download
 2. แบบฟอร์มขอต่ออายุการรับรองโครงการ    (REC-MURA.32)    download
 3. แบบเสนอโครงการวิจัยที่ Update ระยะเวลาดำเนินงาน  (ระบุ Version....Date......  ที่มุมขวาล่างทุกแผ่น เช่น Version 2 Date 1/1/2563 )   
 4. เอกสารรับรองโครงการวิจัย ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ (กรุณาตรวจสอบ Date of Expiration)
 5. กรณีโครงการวิจัยได้รับการรับรอง 3 เดือน เพื่อให้ผู้วิจัยไปขอทุน  *ขอให้ผู้วิจัยแนบเอกสารแจ้งผลการพิจาณาทุน จากหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย  เพื่อให้กรรมการพิจารณา 
 6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การส่งพิจารณาต่ออายุโครงการ
 1.  ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    https://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/index.aspx
   - เลือกเมนู (3)ขอต่ออายุโครงการวิจัย
 2.  กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3.  แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4.  ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน
 5.  ต้องดำเนินการต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน และหลังหมดอายุไม่เกิน 90 วัน