คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

รายชื่อคณะกรรมการหลัก (Board Member)
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา อังสนันท์สุข ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รองประธาน
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโฉมชบา สิรินันทน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.นายแพทย์กรกช เกษประเสริฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.สุพรรณา คลองแถว โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.คณิต ภู่ไข่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ (บุคลากรภายนอก)
9. เภสัชกรวิชญ์ภัทร ธรานนท์ ฝ่ายเภสัชกรรม กรรมการ
10. เภสัชกรภิฏฐา สุรพัฒน์ - กรรมการ (บุคลากรภายนอก)
11. นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ประกอบอาชีพอิสระ กรรมการ(บุคลากรภายนอกผู้มีความถนัดที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์)
12. ศ.นพ.วิบูลย์ บุญสร้างสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ กรรมการ
13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กรรมการ
14. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ(บุคลากรภายนอก)
17. อาจารย์ ดร. เพชรัตน์ พานทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ (บุคลากรภายนอก)
18. เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา ฝ่ายเภสัชกรรม กรรมการ
19. นายชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ประกอบอาชีพอิสระ กรรมการ บุคลากรภายนอกผู้มีความถนัดที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร บุตรสิงห์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการเสริม (Alternate Member)
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ
2. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี แพทย์หญิงสุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ ภาควิชารังสีวิทยา กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เอกพลากร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการ
5.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการ
6.ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัตนา สายพานิชย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ กรรมการ
7. ศาสตราจารย์ นาวาตรีหญิง แพทย์หญิงฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ ภาควิชารังสีวิทยา กรรมการ
8. ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรชลภัทร สุขเกษม ภาควิชาพยาธิวิทยา กรรมการ
9.ศาสตราจารย์ นายแพทย์วาสนภ วชิรมน ภาควิชาอายุรศาสตร์ กรรมการ
10.รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาณิน สุวรรณ ภาควิชาจักษุวิทยา กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กวิน วณิเกียรติ ภาควิชาจักษุวิทยา กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศธร ฉันท์พลากร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กรรมการ
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ
16. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรวี ฉินทกานันท์ ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กรรมการ
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กรรมการ
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ดีจงกิจ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ กรรมการ
19. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัธชุพร สุขประเสริฐ ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กรรมการ
20. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นพพร อภิวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ
21. รองศาสตราจารย์ นาวาตรีหญิง แพทย์หญิงชื่นกมล ชรากร ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กรรมการ
22. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ถกล เจริญศิริสุทธิกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กรรมการ
23. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวิกา พิสิฏฐศักดิ์ ภาควิชาสัญญีวิทยา กรรมการ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปุงควะ ศรีเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา กรรมการ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรโภชนศาสตร์ กรรมการ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ กรรมการ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิติพล นาควิโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว กรรมการ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กรรมการ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ กรรมการ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ สถาบันจักรีนฤบดินทร์ กรรมการ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชันยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ (บุคลากรภายนอก)
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลวัตร ธาดานิพนธ์ กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ กรรมการ
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัณฐิติ โมรากุล ภาควิชาสัญญีวิทยา กรรมการ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกังสดาล ตันจรารักษ์ ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา กรรมการ
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ปวิน นำธวัช กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ กรรมการ
37. อาจารย์ แพทย์หญิงเนาวรัตน์ ตั้งบำรุงธรรม ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา กรรมการ
38. อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงชุติมา โตพิพัฒน์ ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กรรมการ
39. อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงปิยา แช่สายทอง ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กรรมการ
40. อาจารย์ แพทย์หญิงพีรยา รุธิรพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กรรมการ