ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 2560

    ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเหตุ
1/2560 18 มกราคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
2/2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 - 13.00 น. -
3/2560 15 มีนาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
4/2560 19 เมษายน 2560 08.30 - 13.00 น. -
5/2560 17 พฤษภาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
6/2560 21 มิถุนายน 2560 08.30 - 13.00 น. -
7/2560 7 กรกฎาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
8/2560 19 กรกฎาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
9/2560 4 สิงหาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
10/2560 16 สิงหาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
11/2560 1 กันยาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
12/2560 20 กันยาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
13/2560 6 ตุลาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
14/2560 18 ตุลาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
15/2560 3 พฤศจิกายน 2560 08.30 - 13.00 น. -
16/2560 15 พฤศจิกายน 2560 08.30 - 13.00 น. -
17/2560 1 ธันวาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -
18/2560 20 ธันวาคม 2560 08.30 - 13.00 น. -

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2560 เพิ่มรอบการประชุมเป็น 2 รอบ/เดือน 

ศุกร์ที่ 1 ของทุกเดือน และ พุธที่ 3 ของทุกเดือน