ยกเลิกโครงการวิจัย

เอกสารที่ใช้ขอยกเลิกโครงการวิจัย 

กรณีโครงการวิจัยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว หรือโครงการวิจัยที่อนุมัติแล้วเท่านั้น

  1. บันทึกข้อความขอยกเลิกโครงการวิจัย   (REC-MURA.46)    download
  2. เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติ /กรรมการพิจารณาแล้วเท่านั้น
  3. นอกเนื่องจากที่กล่าวมา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
การส่งขอยกเลิกโครงการวิจัย
  1. ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    https://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/index.aspx
    เลือกเมนู (12)แจ้งยกเลิกโครงการวิจัย
  2. กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
  3. แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
  4. ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน
  5. กรณีแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, นักศึกษา ขอให้อ.ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง