แจ้งปิดโครงการวิจัย

เอกสารที่ใช้ขอแจ้งปิดโครงการวิจัย
 1. บันทึกข้อความขอแจ้งปิดโครงการวิจัย   (REC-MURA.45)    download
 2. แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย   (REC-MURA.32)    download
 3. แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับล่าสุด
 4. บทคัดย่อ (สำหรับนักวิจัย) /วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษา)
 5. เอกสารรับรองโครงการวิจัย 
 6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การส่งขอแจ้งปิดโครงการวิจัย
 1. ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    https://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/index.aspx
  - เลือกเมนู (11)แจ้งปิดโครงการวิจัย
 2. กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3. เอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4. ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน
 5. กรณีเป็นแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, นักศึกษา ต้องมีอ.ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง