ขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย

เอกสารที่ใช้ขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย
 1. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการหลัก  (REC-MURA.42)    download 
 2. แบบเสนอโครงการฉบับ update ชื่อหัวหน้าโครงการ (ระบุ Version....Date..... มุมขวาล่างทุกแผ่น เช่น Version 2 Date 3/2/2563 )
 3. เอกสารรับรองโครงการวิจัย ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ (กรุณาตรวจสอบ Date of Expiration)  
 4. เอกสารรับรองที่ผ่านการอบรมด้านจริยธรรมในคน เช่น GCP ,CITI Program เป็นต้น ของหัวหน้าโครงการใหม่  พร้อมลงนาม และลงวันที่กำกับ
  • กรณี CITI Program กำหนดให้ผู้วิจัยต้องมี 3 หัวนี้ ในการทำแบบทดสอบ
   • Human Subjects Research เลือก Biomedical Researchers
   • Good Clinical Practice (GCP)  เลือก Researcher Drug  กรณีทำวิจัย clinical trial 
   • Information Privacy Security เลือก (ตามสถานะบุคคล) 
 5. CV หัวหน้าโครงการใหม่ พร้อมลงนาม และลงวันที่กำกับ (REC-MURA.17)    download 
 6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ (ถ้ามี)

*กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยใหม่ ไม่ได้มีชื่อเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยตั้งแต่ต้น ขอให้ชี้แจงเหตุผลในการปรับเปลี่ยนในจดหมายบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

การส่งขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย
 1.  ส่งเอกสารผ่านระบบ E-Submission Online  -->    https://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/index.aspx
   - เลือกเมนู (4)ขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการ
 2.  กรณีทุนเอกชนสนับสนุน ส่งผ่านระบบออนไลน์ --> คลิกเพื่อส่ง
 3.  แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วแนบส่งผ่านทางระบบ
 4.  ก่อนส่ง กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดก่อน