ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2560

นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 ด้านบริหาร
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
แพทย์หญิงอุไรวรรณ  พานิช (เกศสวัสดิ์สกุล)  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 26
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 ด้านวิชาการ
 
 
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
แพทย์หญิงนันทกา  เทพาอมรเดช  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 27  
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ศัลยแพทย์ระบบประสาท โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
นายแพทย์สุทัศน์  อภัยกุญชร  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 30
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สอด  จังหวัดตาก
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 ด้านบริการ