ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2543

นพ.คณิต  ตันติศิริวิทย์  ra3
นายแพทย์คณิต  ตันติศิริวิทย์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน  
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2543