ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2545

รศ.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์  ra4
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2545