ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2542

นพ.ชูศิลป์ ชาญสง่าเวช ra2
นายแพทย์ชูศิลป์  ชาญสง่าเวช  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 2
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : อาจารย์พิเศษ สังกัดภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิล
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2542