ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2547

ผศ.นพ.ขจรศักดิ์   ศิลปโภชากุล  ra3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ขจรศักดิ์  ศิลปโภชากุล  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล :หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2547