ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2544

ศ.พญ.หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ra4
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2544