ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2549

ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์ ra6
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ภิเศก  ลุมพิกานนท์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2549