อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

รายนามอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
นายแพทย์ศุภชัย  โชติบุตร  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 2
ดำรงตำแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 1 ( วาระปีพุทธศักราช 2518 - 2520)
 
นายแพทย์พรเทพ   เปรมโยธิน   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 2 
ดำรงตำแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 2 ( วาระปีพุทธศักราช 2520 - 2523)
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 3 ( วาระปีพุทธศักราช 2523 - 2526)
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1
ดำรงตำแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 4 ( วาระปีพุทธศักราช 2526 - 2529)
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3
ดำรงตำแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 5 ( วาระปีพุทธศักราช 2529 - 2532)
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชู  กุลประดิษฐารมณ์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1
ดำรงตำแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 6 ( วาระปีพุทธศักราช 2532 - 2535)
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา  คชภักดี   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 2
ดำรงตำแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 7 ( วาระปีพุทธศักราช 2535 - 2538) 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 8 ( วาระปีพุทธศักราช 2538 - 2541)
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ  รัชตะนาวิน  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 5
ดำรงตำแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 9 ( วาระปีพุทธศักราช 2541 - 2544)
 
นายแพทย์อนันต์   ศิริมงคลเกษม   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 8
ดำรงตำแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 10 ( วาระปีพุทธศักราช 2544 - 2547) 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 11 ( วาระปีพุทธศักราช 2547 - 2550)
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี  เลี่ยวไพรัตน์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3
ดำรงตำแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 12 ( วาระปีพุทธศักราช 2550 - 2553) 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 13 ( วาระปีพุทธศักราช 2553 - 2556)
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 16 ( วาระปีพุทธศักราช 2562 - 2565)
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อร่าม  โรจนสกุล  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6
ดำรงตำแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 14 ( วาระปีพุทธศักราช 2556 - 2559) 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 15 ( วาระปีพุทธศักราช 2559 - 2562)
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย  สิมะโรจน์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 11
ดำรงตำแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ชุดที่ 17 ( วาระปีพุทธศักราช 2565 - 2568)